Manifest wiary Gerhard Kardynał Müller

Manifest wiary

https://m.naszdziennik.pl/artykul/205787

Wtorek, 12 lutego 2019 (20:31)

„Niech się nie trwoży wasze serce!” (J 14,1)

Wobec coraz bardziej rozszerzającego się zamieszania w nauczaniu wiary wielu biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich Kościoła katolickiego poprosiło mnie o złożenie publicznego świadectwa Prawdzie Objawienia. Jest zadaniem właściwym pasterzom prowadzić ludzi im powierzonych na drodze do zbawienia, to zaś może dziać się jedynie wówczas, gdy taka droga jest znana oraz gdy oni sami jako pierwsi nią podążają. Dlatego właśnie napominał Apostoł: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem” (1 Kor 15,3). Dziś wielu chrześcijan nie zna już nawet podstaw wiary, przy rosnącym wciąż niebezpieczeństwie, że nie znajdą już drogi, która prowadzi do życia wiecznego. Jednakowoż podstawowym zadaniem Kościoła pozostaje prowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa, Światłości narodów (Lumen gentium 1). W tej sytuacji powstaje pytanie, jak znaleźć właściwy kierunek. Według Jana Pawła II, Katechizm Kościoła Katolickiego stanowi „pewną normę nauczania wiary” (Fidei depositum IV). Został on napisany dla umocnienia braci i sióstr w wierze, wierze wystawionej na ciężką próbę przez „dyktaturę relatywizmu”.

Bóg Trójjedyny, objawiony w Jezusie Chrystusie

Sedno wiary wszystkich chrześcijan leży w wyznaniu Najświętszej Trójcy. Staliśmy się uczniami Jezusa, dziećmi i przyjaciółmi Boga, poprzez chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Rozróżnienie trzech Osób w Boskiej jedności (254) wyznacza fundamentalną różnicę w wierze w Boga oraz w obrazie człowieka w porównaniu z innymi religiami. Po rozpoznaniu Chrystusa widma znikają. On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który wcielił się w łonie Dziewicy Maryi dzięki działaniu Ducha Świętego. Słowo, które stało się ciałem, Syn Boga, jest jedynym Zbawicielem świata (679) i jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi (846). Dlatego też Pierwszy List św. Jana Apostoła odnosi się do tego, kto neguje Jego bóstwo, jak do Antychrysta (1 J 2,22), albowiem Jezus Chrystus, Syn Boga, jest odwiecznie współistotny Bogu, swojemu Ojcu (663). Z wielką stanowczością należy stawić czoła pojawieniu się dawnych herezji, które w Jezusie Chrystusie widziały jedynie wybitną osobę, brata czy przyjaciela, proroka czy przykład moralności. On jest przede wszystkim Słowem, które było u Boga i które jest Bogiem, Synem Ojca, który przyjął naszą ludzką naturę, aby nas odkupić, i który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jego samego uwielbiamy w jedności z Ojcem i Duchem Świętym, jako jedynego i prawdziwego Boga (691).

Kościół

Jezus Chrystus założył Kościół, widzialny znak i narzędzie zbawienia, który trwa w Kościele katolickim (816). Dał swojemu Kościołowi, który „zrodził się z boku umierającego na krzyżu Chrystusa” (766), sakramentalną strukturę, która trwać będzie aż do pełnego wypełnienia się Królestwa (765). Chrystus-Głowa oraz wierni, jako członki Ciała, są jedną i tą samą osobą mistyczną (795), dlatego też Kościół jest święty, ponieważ Chrystus, jedyny Pośrednik, uczynił ją na ziemi widzialnym organizmem i nieustannie go podtrzymuje (771). Poprzez Kościół odkupieńcze dzieło Chrystusa uobecnia się w czasie i przestrzeni poprzez celebrowanie sakramentów świętych, przede wszystkim Ofiary Eucharystycznej, Mszy Świętej (1330). Kościół władzą Chrystusa przekazuje Boskie Objawienie, które „obejmuje także wszystkie treści nauki, łącznie z moralnością, bez których zbawcze prawdy wiary nie mogą być strzeżone, wykładane czy zachowywane” (2035).

Porządek sakramentalny

Kościół jest w Jezusie Chrystusie powszechnym sakramentem zbawienia (776). Nie świeci własnym światłem, ale odbija niejako światło Chrystusa, które lśni na Jego obliczu, a to dzieje się tylko wtedy, gdy punktem odniesienia nie są opinia większości czy też duch czasów, ale raczej prawda objawiona w Jezusie Chrystusie, który powierzył Kościołowi katolickiemu pełnię łaski i prawdy (819): On sam jest obecny w sakramentach Kościoła.

Kościół nie jest utworzonym przez człowieka stowarzyszeniem, którego struktura mogłaby być modyfikowana przez jego członków według własnego upodobania: Kościół jest pochodzenia Bożego. „Sam Chrystus jest źródłem posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz wyznaczył posłanie, ukierunkowanie i cel” (874). Także dziś pozostaje w mocy napomnienie Apostoła, według którego przeklęty jest każdy, kto głosiłby inną Ewangelię, „nawet my lub anioł z nieba” (Ga 1,8). Przekazywanie wiary jest nierozerwalnie związane z ludzką wiarygodnością jej przekazicieli: ci zaś, w niektórych przypadkach, opuścili tych, którzy zostali im powierzeni, wstrząsając nimi i poważnie szkodząc ich wierze. W ich przypadku wypełnia się słowo Pisma: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli” (2 Tm 4,3).

Zadaniem Magisterium Kościoła względem ludu Bożego jest: „chronić go przed wypaczeniami i słabościami”, aby miał „możliwość wyznawania bez błędu autentycznej wiary” (890). To odnosi się szczególnie do siedmiu sakramentów. Najświętsza Eucharystia jest „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego” (1324). Ofiara Eucharystyczna, w której Chrystus włącza nas w swoją ofiarę Krzyża, ma na celu najgłębsze zjednoczenie z Nim (1382). Dlatego też Pismo Święte udziela napomnień odnośnie do warunków przyjmowania Komunii Świętej: „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej” (1 Kor 11,27), zatem „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania” (1385). Z wewnętrznej logiki sakramentu wynika, że rozwiedzeni żyjący w związkach cywilnych, których sakramentalne małżeństwo przed Bogiem jest wciąż ważne, podobnie jak i wszyscy ci chrześcijanie, którzy nie są w pełnej komunii z wiarą katolicką, wreszcie wszyscy ci, którzy nie są odpowiednio usposobieni, nie mogą owocnie przyjąć Najświętszej Eucharystii (1457), ponieważ w ten sposób nie prowadzi ich ona do zbawienia. Wyjaśnianie tego jest uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

Uznanie grzechów w spowiedzi świętej przynajmniej jeden raz w roku stanowi jedno z przykazań Kościoła (2042). Kiedy wierzący nie wyznają już swoich grzechów, otrzymując ich odpuszczenie, próżne staje się zbawienie przyniesione przez Chrystusa; On przecież stał się człowiekiem, aby odkupić nas od naszych grzechów. Władza przebaczenia, którą Zmartwychwstały przekazał apostołom i ich następcom w biskupstwie i kapłaństwie, odpuszcza grzechy ciężkie i powszednie popełnione po chrzcie. Obecna praktyka spowiedzi uwidacznia, że sumienia wierzących nie są dziś wystarczająco formowane. Miłosierdzie Boże jest nam dane, abyśmy wypełniali Jego przykazania i tak przylgnęli do Jego woli, nie zaś abyśmy unikali wezwania do nawrócenia (1458).

„Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi” (1589). Święcenia, które nadają kapłanowi „świętą władzę” (1592), są nie do zastąpienia, ponieważ poprzez nie Jezus staje się sakramentalnie obecny w swoim zbawczym działaniu. Kapłani wybierają dobrowolnie celibat jako „znak nowego życia” (1579). Chodzi o dar z siebie samego na służbę Chrystusa i Jego Królestwa, które nadchodzi. Aby udzielić ważnie święceń w trzech stopniach tego sakramentu, Kościół czuje się związany wyborem dokonanym przez samego Pana, „z tego powodu nie są możliwe święcenia kobiet” (1577). W tym kontekście mówienie o dyskryminacji kobiety jawi się wyraźnie jako błędne rozumienie tego sakramentu, który nie dotyczy ziemskiej władzy, ale reprezentowania Chrystusa, Oblubieńca Kościoła.

Prawo moralne

Wiara i życie są nierozłączne, albowiem wiara bez uczynków spełnionych w Panu jest martwa (1815). Prawo moralne jest dziełem Bożej Mądrości i prowadzi człowieka do obiecanego szczęścia (1950). W związku z tym „wyznacza człowiekowi drogę praktykowania dobra i osiągania jego celu” (1955). Jego przestrzeganie jest konieczne u wszystkich osób dobrej woli, aby osiągnąć wieczne zbawienie. Ten, kto umiera w grzechu ciężkim bez żalu, pozostanie na zawsze oddzielony od Boga (1033). To prowadzi do praktycznych konsekwencji w życiu chrześcijan, pośród których należy wymienić te częściej dziś lekceważone (por. 2270-2283; 2350-2381). Prawo moralne nie jest ciężarem, ale jest częścią tej prawdy, która wyzwala (por. J 8,32) i poprzez którą chrześcijanin przemierza drogę zbawienia, prawdy, która nie może być relatywizowana.

Życie wieczne

Wielu pyta się dziś, dlaczego Kościół wciąż istnieje, skoro sami biskupi wolą działać jako politycy niż jako nauczyciele głosić Ewangelię. Spojrzenie nie powinno zatrzymywać się na kwestiach drugorzędnych, jednak bardziej niż kiedykolwiek jest konieczne, aby Kościół podjął się właściwego mu zadania. Każde ludzkie istnienie ma nieśmiertelną duszę, która przy jego śmierci odłącza się od ciała, jednak w nadziei na zmartwychwstanie umarłych (366). Śmierć czyni definitywną decyzję człowieka za lub przeciw Bogu. Wszyscy muszą przejść sąd szczegółowy natychmiast po śmierci (1021): albo będzie jeszcze konieczne oczyszczenie, albo człowiek pójdzie bezpośrednio ku szczęściu wiecznemu i będzie mu umożliwione oglądanie Boga twarzą w twarz. Istnieje jednak także straszna możliwość, że osoba, aż do końca, pozostanie w sprzeczności z Bogiem: odrzucając definitywnie Jego miłość, bezpośrednio potępi się na wieki (por. 1022). „Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie” (1847). Wieczność kary piekielnej jest straszną rzeczywistością, która – według świadectwa Pisma Świętego – dotyczy tych wszystkich, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego„ (1035). Chrześcijanin przechodzi przez ciasną bramę, ”bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą„ (Mt 7,13).

Milczenie o tych i innych prawdach wiary albo też nauczanie tego, co jest im przeciwne, jest najgorszym oszustwem, któremu Katechizm stanowczo się sprzeciwia. To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na ”oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy„ (675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi ”z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia„ (2 Tes 2,10).

Wezwanie

Jako robotnicy w winnicy Pana nosimy wszyscy odpowiedzialność przypominania tych podstawowych prawd, trzymając się mocno tego, co sami otrzymaliśmy. Chciejmy mieć odwagę, aby przebyć drogę Jezusa Chrystusa z determinacją, tak by osiągnąć życie wieczne, idąc za Jego przykazaniami (2075).

Prośmy Pana, aby dał nam w pełni poznać, jak wielki jest dar katolickiej wiary, poprzez który otwiera się brama życia wiecznego. ”Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi„ (Mk 8,38). Dlatego też wzmacniamy wiarę, wyznając prawdę, którą jest sam Jezus Chrystus.

Pouczenie, które Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, daje swojemu współpracownikowi i następcy Tymoteuszowi, skierowane jest w szczególny sposób do nas, biskupów i kapłanów. Pisał on: ”Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2 Tm 4,1-5).

Oby Maryja, Matka Boga, wybłagała nam łaskę trwania w wyznawaniu prawdy Jezusa Chrystusa bez zachwiania.

W jedności wiary i modlitwy.

Gerhard Kardynał Müller, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017

Advertisements
Posted in Inspiracja-Demokracja | Leave a comment

Jak “walnąć” Facebooka skutecznie, by się od nas odczepił na zawsze

I teraz pytanie, co z salonem24 dla siebie i innych?

Po pierwszym szoku, a był on dla każdego tutaj bywalca, jak dostaniem w łeb z dokładką, właziłem tutaj jeszcze, by zobaczyć, co słychać po nowemu i jasne, że za każdym razem z ulgą stąd wychodziłem, by spotkać się z prawie wszystkimi spotykanymi tutaj na coryllus.pl

Ale, jak widać, jestem tutaj dalej, ba, nawet zmieniłem image, bo teraz tak można, a dla mnie to nic nowego, bo już dawno się z tym czymś spotkałem na wordpress.com, gdy zakładałem tam bloga. I tutaj dochodzimy do clou tego, co chciałbym przekazać.

Na początek żegnamy się z Facebookiem, ostatecznie i nieodwołalnie. Nie będę dyskutował o możliwych opcjach korzystania z niego, nie i koniec, dla osób prywatnych, oczywiście. Facebook to biznes, więc jak ktoś takowy ma też swój, proszę bardzo, a jak nie ma, to niech nie wspiera tego facebookowego biznesu i niszczy swoje ja i prywatność do szczętu, a biznes to iście szatański, a że takim jest, co chwila ostatnio o tym się dowiadujemy z mediów głównych nawet. A ci co wpadli w sidła Facebooka i nie potrafią się od niego uwolnić, bo droga do definitywnego zamknięcia nie jest taka prosta, to proszę skorzystać ze ściągi tutaj poniżej, łatwo, prosto i co najważniejsze skutecznie możemy na zawsze wymazać z Internetu swoje facebookowe konto:

A co z salonem24? No cóż, potraktujmy go jak witryna reklamowa swoich tekstów, dopóki ten salon24 jeszcze nie zdechł, a wygląda na to, że nie ma zamiaru i dopóki admini nie zorientują się, że ich robimy w bambuko, co oczywiście już wiedzą, bo to czytają, co piszę 🙂

Salon24 przeformatuje się za chwilę w coś w rodzaju wPolityce.pl czyli profesjonalny portal informacji i opinii, a piszący, jak się nie zorientują zaraz, wpadną w sidła tego biznesu i za darmo. No chyba, że właśnie, za teksty będą dostawać honoraria, a wtedy już będą dziennikarzami i publicystami, tfu, teraz się to nazywa, ekspertami, całą gębą. A jeżeli ktoś ma takie ambicje, to jak znalazł. Innych możliwości w tym miejscu nie przewiduję. A blogerzy? Tak jak teraz są gdzieś tam na dole strony i nie mają nawet możliwości skomentowania swoich tekstów, zostaną potraktowani z buta już na żywca, bo jak nie będą na poziomie eksperta, to po co oni tutaj?

Czyli koniec? Bez Facebooka i blogów w społeczności, która tworzyła się przecież tyle lat? Nie, nie koniec, powiedział bym nawet, że to nowe otwarcie. Proszę zacząć korzystać z salon24 w sposób, jaki on teraz bardzo wygodnie pozwala na to właśnie:

 1. wchodzimy na salon24.pl
 2. klikamy w trzy poziome kreski w górnym prawym rogu strony
 3. otwiera się menu, gdzie wybieramy ostatnie polecenie na dole Najnowsze notki
 4. jesteśmy tutaj http://www.salon24.pl/najnowsze/ i jesteśmy prawie, jak w starej wersji salonu
 5. proszę zwrócić uwagę, że jeżeli przejdziemy na przykład na stronę 5 tych wszystkich notek i otworzymy którąś tam notkę, a potem, gdy klikniemy w przeglądarce powrót do poprzedniej strony, znajdziemy się z powrotem na 5 stronie najnowszych notek, a tego nie było w starym salonie, co wq…ło mnie strasznie, bo zawsze wracało się wtedy do początku listy nowych notek

No dobrze, a co z komentowaniem, bo nie mamy tego Facebooka i mieć nie będziemy przecież. Oto, co robimy:

 1. wchodzimy na wordpress.com (najlepsza platforma blogowa, ever)
 2. zakładamy bloga i proszę nie mówić, że nie potrafię, bo nie da się tego nie zrobić, a zwłaszcza, że teraz w salon24 ustawienia w blogu i cała reszta, to prawie tak samo, jak właśnie w tym wordpress.com
 3. piszemy notkę na swoim blogu w wordpress.com
 4. otwieramy portal salon24, logujemy się na salon24 i wchodzimy do Panelu zarządzania, gdzie klikamy oczywiście na Napisz nową
 5. metodą kopiuj-wklej wklejamy notkę oraz jej tytuł ze swojego bloga na wordpress.com
 6. na końcu notki zamieszczamy zawsze link do swojego bloga na wordpress.com i nawet z zachętą do dyskusji tam właśnie

I tyle. Witajcie w świecie niezależności i wolności w Internecie, jeszcze.

PS. Na platformie blogerskiej wordpress.com można tworzyć swoich blogów ile się chce z tego samego głównego nicka, ja mam trzy, jeden ten główny cbrengland, widoczny, dwa pozostałe są moimi prywatnymi blogami, takimi pamiętnikami, czy też miejscem swoich notatek, a bardzo to praktyczne, bo szybko można je znaleźć potem i są widoczne ze wszystkich moich komputerów, tableta i telefonów, nie mówiąc o tym, że mając tego smartphona pod ręką zawsze, mogę szybko coś zanotować tak, by potem na komputerze to edytować tylko.

https://cbrengland.wordpress.com/2017/01/09/jak-walnac-facebooka-skutecznie-by-sie-od-na-odczepil-na-zawsze/

Posted in Zdjecia, video, multimedia | Tagged | 9 Comments

Nowoczesność, Islam, Kościół Powszechny … i ty

Światy, poważny i niepoważny

i ten właśnie świat szatański, to właśnie poważny świat ale którego nie widać, który się chowa za dobro, który jest tchórzem ale ma pieniądze, prawie teraz już całe pieniądze. Prawie i właśnie … To niesłychane, jak bardzo ten poważny świat zła, pokazuje z czym i z kim walczy. Gdzie on jest?

Gdzie on ma te swoją piekielną siedzibę, czy może siedziby? Bo jakiż to problem łączyć różne centra decyzyjne we współczesnym świecie? Przecież byle przedszkolak w jakimkolwiek miejscu globu jest w stanie porozumieć się ze swoim rówieśnikiem, będącym na przeciwległym jego krańcu.

My mamy problem, bo nasz naturalny świat dobra, najpoważniejszy ze światów, jest otwarty, jest widoczny i to jak, bo ileż jeszcze kościołów, zgromadzeń zakonnych, chrześcijańskich, tych naszych, papieskich i innych instytucji, jednak pozostało. Dużo. Ale czy wystarczająco? Czy one nie stają się już coraz bardziej puste, pustką wiary, zaangażowania i tej potężnej siły, która w wierze Chrystusowej tkwi?

Jest nas jeszcze wiele, są wspólnoty i działania ale też, jak bardzo być może zamknęły się one w swym świecie i nie zauważają, że ten potężny, niewidzialny na co dzień poważny świat, świat zła, po prostu zżera ich nawet nie od tyłu, ale jawnie, przy świetle jupiterów, telewizji, koncertów, wystaw, książek i innych mediów … Bo to się dzieje.

Bo to jest przecież wojna. Normalnie. Nie ma znaczenia, że nie leje się krew, chociaż to już też nie jest prawdą. Bo giną Chrześcijanie, na razie tam, gdzie silniejsza jest inna wiara. Ale to inne, to silniejsze, już podąża, za zezwoleniem tych poważnych niewidocznych sil. Bo nie ma innego wytłumaczenia, tak wielkiej wędrówki Muzułmanów obecnie, bo o nich mowa, w granice Europy, a o czym pisałem w poprzedniej notce

Pięćset lat temu rozpoczęły się wojny religijne, gdy herezja protestancka zaczęła nabierać siły militarnej, która przecież nie wzięła się znikąd, a celem był pieniądz. Obecnie wygląda na to, zaczyna być podobnie. Tym razem nie wojną totalną na wyniszczenie ale wojną ideologiczną, mając w rękach prawie praktycznie już cały przemysł medialny w swoich rękach. Bo to już fakt.

Czy mamy szansę? Mamy.

W jakim poważnym świecie ty uczestniczysz albo ci się wydaje, że uczestniczysz, a jesteś tylko szarym lub bogatym popychadłem tych, którzy tobą manipulują, bo właśnie tak jest?

Popatrz na polityków, na aktorów, dziennikarzy, kogokolwiek, którzy chcą ci pokazać świat lub go tłumaczą. Co oni ci mówią i czy oni chcą twojego dobra, czy działają w twoim imieniu, w twoim poczuciu dobra, piękna, czy logiki przekazu, co ostatnio staje się głównym zajęciem sił propagandowego zła, by zmącić  właśnie logikę myślenia i udowodnić, że białe, to jednak czarne i na odwrót. I to dzieje się każdego dnia.

XXIV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę: homilia ks. abp Andrzeja Dzięgi

XXIV Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę: przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

IFrame

Posted in Inspiracja-Demokracja

Nowoczesność, Islam, …

Zbliżają się te wybory i chciałem w jakimś nawet skromnym stopniu dorzucić swój kamyczek, by jednak na te wybory iść i oddać swój głos

GŁOSUJ NA PiS

Plany pokrzyżowała mi administracja salonu swym durnym posunięciem wywalenia mojego poprzedniego postu do kosza. Mój tekst i zwłaszcza to, co chciałem pokazać jest jednak w sieci i jak ktoś chce, niech tam zaglądnie albo nawet tak trzeba, by zrozumieć moje tutaj dalsze rozważania. Uprzedzam tylko, że według admina, to jest pornografia, co według mnie, obnaża już zupełnie z kim mamy tutaj na tym portalu do czynienia.

Nie dyskutowałem z nim. Nie wiedziałem nawet, że do mnie napisał. Zobaczyłem to dopiero wieczorem, bo tak działa czasami moja synchronizacja poczty e-mailowej w moim smartphonie. I dobrze. Nie jest moim hobby siedzenie cały dzień w Internecie.

A taka była wymiana korespondencji:

from: Salon24, kontakt <kontakt@salon24.pl>
to: cbgengland@gmail.com
date: 18 October 2015 at 11:57
subject: ws. usuniętej notki
Szanowny Panie,
w załączonym przez Pana filmu są sceny o charakterze pornograficznym, dlatego wpis został usunięty.
Administrator I salon24.pl
from: cbgengland <cbgengland@gmail.com>
to: “Salon24, kontakt” <kontakt@salon24.pl>
date: 18 October 2015 at 19:21
subject: Re: ws. usuniętej notki
Jasne, że już jest po zupie i nie będę dyskutował, by notkę zamieścić.
A co jest pornografią, a co nie jest, to nie jest sprawą dyskusji, tylko wiadomo, co, wiec argument jest nie do przyjecia. Film jest na You Tube. Tam pornografia nie jest tolerowana.
A że w tym filmie jest nagosc? No zaraz, portal jest dla dorosłych i myślących ludzi, czy dla dzieci, bo można by tak pomyśleć?
A ta nagość w filmie ma głęboki sens, o tym jest ten film, bardzo głęboki. Tak tam w tym filmie mówią, po angielsku, przepraszam.

Jak można przeczytać, sprawa dotyczy pornografii.

No więc, jeżeli pornografią według admina jest to, co wyznają prof.Hartman, prof.Środa, pan Lis, sam mistrz Adam Michnik i z nimi to cale towarzystwo trendy, genry i do przodu, Boga nie ma, no to o czym tutaj jeszcze dyskutować? Czyli logicznie rozumując, pornografią jest to, co to towarzystwo produkuje i propaguje?

Pornografią jest pokazanie kopulacji pary ludzi ze wszystkimi szczegółami i tylko z taką właśnie intencją i prawie, jak u zwierząt. Tak można prosto i konkretnie zdefiniować pojęcie pornografii w sferze właśnie erotycznej. A dlaczego nie mówić o pornografii treści? Czy aby więc z tym od wielu już lat nie mamy do czynienia w Polsce? Bo czasem to nawet zdaje się nie jest już pornografia treści ale tej treści klozet.

A gdzie w takim razie Islam? To zapytam, a czego dostąpią gorliwi Muzułmanie w nagrodę za dokonanie wzniosłych czynów na Ziemi, gdy zejdą z tego świata, w co wierzą całym swoim sercem? Ano grono hurys do dyspozycji, czyli orgia seksualna. No więc, jak się to ma do filmu, który pokazałem w poprzedniej notce, a który wpisuje się w tę wolność człowieka, bez jakichkolwiek hamulców, co propagują w swoich produkcjach, nie tylko tekstowych, też ci wyżej przeze mnie wymienieni luminarze polskiej sceny medialnej, a co przypieczętowuje ich mistrz, na nowo, Sokrates, swoją mądrością:

“Nie warte jest życie bez (roz)poznania, czym to życie jest”

No więc testują to życie wyznawcy wolności człowieka. Muzułmanie inaczej ale robią podobnie. Bo nawet mają to zapisane w swoich kodeksach wiary i prawa z tą wiarą związanego nierozerwalnie.

To zupełnie inna kultura jest. Obca nam. Ale czy tak obca tym właśnie głosicielom wolności i poznawania życia do granic egzystencji? Bo czasem i do śmierci i samobójczej również. Bo czymże są mordy rytualne, z którymi przecież i w Polsce mieliśmy do czynienia, a których przyczyny zostały skutecznie medialnie przeinaczone, czy wręcz, zamilczane? A czym są mordy Islamistów w imię ich wiary i prawa?

Zdegenerowana i bezsilna w tej swojej bezsilności kultura europejska ma się sprzymierzyć, bo czyż jeszcze może lub chce się zmierzyć, z wcale nie zdegenerowaną kulturą Islamu. Kto tego naprawdę chce? My zostajemy z rozdziawionymi ustami i już nie wiemy, czy krzyczeć, płakać, milczeć, czy walczyć, a Muzułmanie w Europie w ilości powoli przekraczającej ilość krytyczną. A może ona już została przekroczona? I wcale nie chodzi mi li tylko o faktyczne już setki tysięcy Muzułmanów w Europie.

Ostatnie decyzje Unii Europejskiej, czyli pani kanclerz Niemiec, czyli praktycznie otwarcie Europy dla muzułmańskich mieszkańców Turcji, to już decyzje strategiczne. I nie można mówić o obecnych falach uchodźców, jako o czymś, co minie. To zdaje się dopiero się zaczyna.

Teraz film. Być może dla niektórych już znany. Ja nie znalazłem, jak do tej pory nic bardziej wiarygodnego o tym, czym w istocie jest Islam. A Islam, który przychodzi do Europy, to taka właśnie wisienka na torcie tego, z czym w historii Europy i Świata mieliśmy już nie raz do czynienia. Zresztą tak o tym mówią w tym filmie od miejsca 1:18:06, jak by ktoś był niecierpliwy, by potem na koniec pokazać klasyczną żabę w gotującej się wodzie i dlaczego tak właśnie z nią jest. Ale wcześniej jest tez ciekawie, od 1:15:00, a to spotkanie muzułmańskiej młodzieży męskiej gdzieś w Norwegii. Dreszcz po plecach przechodzi. Nic zresztą nowego, bo jeszcze wcześniej od 1:14:00 w skrócie o wzorcu dobrego Muzułmanina. Ale najlepiej obejrzeć cały film.

Ja widziałem kiedyś w BBC trzyczęściowy film o Islamie, zdjęcia kręcone w miejscach proroka Mahometa i Jerozolimie. To było pokazane tak, ze ta religia, bo w końcu nią jest, ukazała mi się właśnie, jako religia, oczywiście nawet, gdy wziąłem pod uwagę to, że był to film BBC, bo właśnie taki miał być efekt przecież. Ale to nie tylko religia jest.

Zapraszam na ten film, a potem na refleksje, czego i kogo tak naprawdę mamy się bać. I po wyborach w Polsce też.

Brutalna prawda: Czym tak naprawdę jest Islam

Posted in Inspiracja-Demokracja

Nowoczesność, …

Oczywiście miało być Sex ale system salon24 nie przyjmuje zabronionych słów, mianowicie, sex.

Dlaczego właśnie tak? Ano dlatego, że uważam, nie tylko zresztą ja, że cała nowoczesność i postęp służy zaspokajaniu zachcianek tych, którzy mają pieniądze. A co jest przede wszystkim pragnieniem tych którzy mają tę forsę? Ano alkohol, d… i chyba w takiej kolejności, chociaż często nawet odwrotnie, bo jak nie stanie, to co?

Ten sex implikuje resztę bez reszty. Bo po cóż te jachty, wypasione wille, auta i wchodzenie na Mount Everest, czy bieganie w maratonach, jak już nie da się w łóżku, bo można tylko już mniej, czyli inna ściema na pokaz. Cała polityka tych wielkich bogaczy i tych, którzy te sznurki światowej polityki pociągają, a za nimi, ta gawiedź z milionami w kieszeniach, czy nawet dziesiątkami tysięcy, a ile razy, na kredyt już, bo nie starcza, to właśnie to. No bo co?

Boga nie ma, hulaj dusza. Bogiem jest ten, który ma pieniądze. A jak ma pieniądze, ma władzę. A jak ma władzę, ma wszystko. No wiec obserwujemy, dzisiaj nawet codziennie, co pieniądze zrobiły i robią z tych naiwnych, którym te dolary skrzą się w oczach i nic nie widzą i tych cwanych, którzy doskonale wiedzą co robią, chcą tak robić i tym pierwszym te żaluzje dolarowe w tych oczach umieszczają.

By wrócić na polskie podwórko, to o czym gadali Sienkiewicz z Belką w tej restauracji, jak nie o d… w rożnych konfiguracjach płciowych? Reszta była dodatkiem, takim upierdliwym jakimś poniekąd, bo czym są polska racja stanu, czy dobrobyt Polaków i ich bezpieczeństwo w oczach tych panów?

To w wymiarze takim światowym, czy europejskim. A co niżej? Ano te korporacje i inne wielkie firmy i te mrówki,  nierzadko przecież milionerzy, którzy zasuwają w tych swoich office’ach od rana do wieczora ku chwale korporacji, właścicieli i swojej, no też, bo to ich napędza przecież. Bo przecież również ten i ów, jak ten jego kolega, musi mieć to samo lub lepsze.

I dochodzimy do tego filmu poniżej, który już ma powyżej 10mln odsłon w ciągu dwóch i pól miesięcy, bo opublikowany na YouTube 29 lipca, tego roku. A trafiłem na niego zupełnie przypadkiem, bo tak ma widocznie właśnie być i jest. A w filmie pełna nowoczesność i wolność i szukanie swojego ja. Czyli kolczing do kwadratu, a w tle buddyzm, yoga, …

I jakże to jest puste i jakie to sztuczne na końcu filmu, ten Londyn i to co gadają ci przeszkoleni. Widać? Jeżeli nie, zapraszam na takie warsztaty, bo przecież albo będziecie jednymi z nich albo jak ci inni z tego filmu, nie pokazani ponownie, którzy spędzili miło czas z darmowym sex’em.

I to nieważne, ze ten film jest bez polskiej wersji językowej. Ja go oglądałem bez fonii i z częstym użyciem suwaka do przesuwania obrazu, bo to co widać, nawet film oglądając właśnie w ten sposób, wystarczy, by zobaczyć, o czym ten film jest. A co gadają na końcu, ci warsztatowcy, to jest również napisane na ekranie.

I żeby nie było, że zazdroszczę. Z yoga zetknąłem się lata temu, nawet nie wiem kiedy. I nawet zaczął mnie też wtedy interesować Hinduizm, czy Buddyzm, tak wiele w nich zmysłowości jest przecież. Inne religie mnie po prostu interesowały na tyle, na ile człowiek, o wykształceniu nie humanistycznym, próbuje zgłębić tajniki filozofii.

Bo moje szczęście polega na tym, że moje Chrześcijaństwo w Kościele Powszechnym jest tak niezmienne i silne. Takich miałem rodziców i to też moje szczęście.

The Workshop

Posted in Inspiracja-Demokracja

Berlin, czy powrócę

to tam, gdzie niebo przychyliło mi swoich włości
to tam, gdzie radość się dopełniła moja
to tam, gdzie powstało nasze
to tam, gdzie zostałem, choć mnie nie ma

* * *

Where are we now, David Bowie

Video | Posted on by

To również twoje dzieło

Ostatnie zdanie odpowiada na pytanie, co się stało:

“Trzeba to jasno powiedzieć, bez żadnych złudzeń, że kto się na to poważył i kto zaczyna sobie z tego stroić żarty, ten przed niczym się nie cofnie.”

(czytaj – Kolejny przykład zbezczeszczenia grobów)

Będąc w kraju nie zawsze, mam wrażenie, tubylcy dostrzegają to, co się dzieje. W zamęcie codzienności, pracy, stresu, ludzi wokół równie zabieganych, mającv do dyspozycji i pod ręka media, tylko te, które spaczają rzeczywistość, nie widać tak wyraźnie tego, co widać stad, gdzie ja jestem.

Jest tak, ze czasem wyłączam komputer, by ochłonąć. Wychodzę nad brzeg morza, spaceruje po piasku, obserwuje mewy, patrze na statki na Kanale Angielskim, na Francję na horyzoncie i dochodzę do jako takiej równowagi. Świat jeszcze istnieje i jestem wolny.

Jeszcze. A dlaczego ty jesteś niewolnikiem? Dlaczego ty pozwalasz, byś nawet po śmierci nie zaznał spokoju? Dlaczego pozwalasz, by jakaś banda gangsterów, która tobą rządzi,  pomiatała tobą i twoją rodziną?

Tak, bo to się dzieje. Na twoich oczach. Bo również twoje pieniądze są sprzeniewierzane przez nich. To również  twoje pieniądze finansują ich dostatnie życie i takie akcje, jak opisana powyżej.

Nie łudź się, że jest inaczej. Ty, właśnie ty, również na to przyzwalasz, gdy mówisz, ze nic cię to nie obchodzi. Pomyśl, że twój głos, taki sam, jak tysiące, czy miliony im podobnych, spowodował (i powoduje nadal) to, że mieliśmy także katastrofę smoleńską i wszystko to, co po niej.

Tak, nie uciekaj od odpowiedzialności, bo nie uciekniesz.  Twój głos w tych milionach głosów tworzy tę rzeczywistość, którą masz za oknem, czyli ten “dziki”, “chory” i “popierdolony” kraj. Rzeczywistość, którą sam sobie wybrałeś i akceptujesz.

“Michnik przyjmuje optykę swoich rodziców”

“Walka o w pełni demokratyczne państwo ciągle się toczy, choć ostatnimi czasy polska demokracja zamienia się w farsę”

“Chorzy niech zdychają”

Koniec

Posted in Inspiracja-Demokracja